At IT Minister RaviShankar Tour
BOB BC Inaugration in LUni-1
BOB BC Inaugration in LUni-2
BOB CGM Phalodi Tour in 2014
EX MP Pali Visit on Aadhaar Enroll Centre
RK-Sharma-Sir-Jodhpur-Training
With BOB Rajasthan Regional Manager Nagesh Shrivasthav
With CM Vasundra Raje
With RK Sharma